§ 1

Postanowienia wstępne

Regulamin porządkowy NZOZ „Stomatologia Banasiewicz” określa organizację i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, ofertę, zakres czynności pracowników, prawa i obowiązki pacjenta, usługi gwarancyjne (wsparcie techniczne) oraz tryb składania skarg i wniosków przez pacjentów.

§ 2

Organizacja i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

  1. NZOZ „Stomatologia Banasiewicz” świadczy w ramach poradni, usługi stomatologiczne na podstawie umów cywilnoprawnych, na zasadach pełnej odpłatności za spełniane świadczeń zdrowotnych.
  2. Przyjęcie na leczenie do NZOZ „Stomatologia Banasiewicz” następuje na zasadzie dobrowolności wyboru leczenia odpłatnego przez pacjenta i za jego zgodą.
  3. Przyjęcie pacjenta do poradni wymaga zaprowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej. Każdy pacjent ma zakładaną osobną kartę rejestracyjną i dokumentację związaną z leczeniem w NZOZ „Stomatologia Banasiewicz”. Przy pierwszej wizycie przeprowadza się z pacjentem wywiad na temat stanu jego zdrowia, który wymaga uaktualniania przy kolejnych wizytach w poradni.
  4. Pacjent posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, przedstawiciel ustawowy bądź opiekun prawny wyraża pisemną zgodę na zabiegi wykonywane w NZOZ „Stomatologia Banasiewicz”. Leczenie podstawowe i zachowawcze prowadzone jest po wyrażeniu ustnej zgody na leczenie. Za dowód wyrażenia zgody w takim przypadku uważa się poddanie się przez pacjenta umówionemu leczeniu.
  5. Każde przyjęcie pacjenta jest odnotowywane w dokumentacji medycznej.
  6. Odmowa poddania się leczeniu w razie stwierdzenia niezwłocznej potrzeby leczenia przez lekarza, podlega wpisowi do karty pacjenta i powinna być potwierdzona przez pacjenta.

§ 3

Prawa i obowiązki pacjenta

PRAWA

  1. Każdy pacjent NZOZ „Stomatologia Banasiewicz” ma prawo do uzyskania przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, proponowanych metodach leczenia i rokowaniu oraz do świadczeń stomatologicznych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, udzielanych przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
  2. Wyrażenia zgody albo jej odmowy na udzielenie świadczenia stomatologicznego oraz pisemnej zgody bądź jej odmowy na wykonanie zabiegów chirurgicznych oraz zastosowania metody leczenia stwarzającej podwyższone ryzyko, po uzyskaniu odpowiedniej informacji.
  3. Wglądu w dokumentację medyczną dotyczącą jego leczenia oraz uzyskiwania wyciągów, odpisów bądź kopii dokumentacji medycznej osobiście, bądź przez upoważnioną przez siebie pisemnie osobę.
  4. Poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel NZOZ „Stomatologii Banasiewicz”
  5. Uzyskania informacji o stanie zdrowia, proponowanych badaniach i planu leczenia dziecka
  6. Możliwość rejestracji telefonicznej i dokonywanie zmian w terminach ustalonych wizyt
  7. Decydowania na piśmie o osobach, którym lekarz może udzielać informacji o stanie jego zdrowia.

OBOWIĄZKI

  1. Pacjent jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń lekarzy i personelu medycznego. W przypadku nieprzestrzegania zaleceń i wskazań lekarskich także w zakresie postępowania przedzabiegowego i pozabiegowego pacjent ponosi wszelkie ryzyko z tym związane.
  2. Po każdorazowej wizycie pacjent jest zobowiązany do uiszczenia zapłaty za wykonane usługi zgodnie z obowiązującym cennikiem (gotówką, kartą płatniczą)
  3. Pacjent jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i PPOŻ.
  4. Nie wolno zanieczyszczać ani zaśmiecać pomieszczeń poradni ani terenu wokół niej. Na terenie poradni obowiązuje absolutny zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.

§ 4

Usługi gwarancyjne (wsparcie techniczne)

Okres gwarancyjny liczony jest od dnia wykonania usługi stomatologicznej lub oddania pracy protetycznej do użytkowania. Warunki uzyskania gwarancji za wykonane w NZOZ „Stomatologia Banasiewicz” usługi stomatologiczne:

  - wizyty kontrolne przeprowadzane co 6 miesięcy, w czasie których ma miejsce przegląd stanu uzębienia i ocena higieny jamy ustnej i w razie potrzeby poddanie się zabiegowi fluoryzacji lub higienizacji w naszej placówce,
  - w przypadku uzupełnienia protetycznego stałego ( mosty, korony) uzupełnienie braków w obu łukach zębowych,
  - w przypadku uzupełnienia protetycznego ruchomego ( protezy) podścielanie pracy przeprowadzone wg zaleceń lekarza,
  - w przypadku rezygnacji w trakcie przygotowania lub bezpośrednio po oddaniu pacjentowi pracy protetycznej, wpłacona kwota za pracę protetyczną jest bezzwrotna,
  - regularne poddawanie się leczeniu zmian próchnicowych (istnienie próchnicy, choćby w obrębie innych zębów – w razie odmowy leczenia powoduje utratę uprawnień gwarancyjnych).

Usługi gwarancyjne nie obejmują:
  - prac tymczasowych,
  - koron tymczasowych,
  - protez natychmiast osadzonych bezpośrednio po usunięciu zębów, wymagających po czasie wskazanym przez lekarza podścielenia,
  - prac, przy wykonaniu których pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie pacjenta,
  - jeżeli bezpośrednio po wypełnieniu zęba okazuje się konieczne przeprowadzenie leczenia kanałowego, wtedy wypełnienie wykonane jest w ramach gwarancji, natomiast Pacjent ponosi koszt leczenia kanałowego.

Nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe w wyniku:
  - niedostatecznej higieny jamy ustnej,
  - braku przestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniem protetycznym,
  - nieprzestrzegania zalecanych wizyt kontrolnych,
  - nieszczęśliwych wypadków,
  - naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu,
  - istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. cukrzyca, padaczka, osteoporoza, stan po napromieniowaniu, terapia cytostatykami).